Gotlandstoner.se

Lindbom, fanjunkare, Sanda, död på 1880-talet; var ej någon s. k. bondspelman, utan en fin »balspelman». Han var tämligen notfast ock spelade icke allenast fiol, utan även ock för det mästa på baler violoncell. Under vintern 1878–79 fick samlaren tillfälle att höra honom spela flera gånger, varvid åtskilliga vackra polskor upptecknades.