Gotlandstoner.se
Uppt. efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
kolm ha Stok gå. va ja I ett år fört i säll 81. 1. el lar två kor flik skap kun kum kär, flik man um hän när. bät Män tar gott en lans ä att ha
 1. Ti di ha ja fräijä i årena fämm,
  u di havar ja hållä sum ’n vänn.
  Män nå ha ja spourt, att däu har en annen vänn,
  u att ja ai mair far fylgä di hemm.
 2. Ditt löftä ha däu brautä, u mi hatt däu föskjautä,
  u nå så fa ja ainsummen ga.
  Fast tarar di rinnä fran augu nir pa kinn,
  sum vattnä äi bäkkanä sta.
 3. Flikkornas kärleik dän jär så ouhuld,
  att man aldri kann läitä därpa.
  Ja nukk så jär di sletä äutäi säinä ård,
  män taŋkar di jär laŋŋt därifran.
 4. Män gossanas kärleik vi klippu star fast,
  dän vakkla varken av ällar an.
  Fö vart u ett ård, sum gar fran gossas munn,
  dä trou ja ska varä vissaligen sannt.
 5. Nå släuta ja mäin väiså, nå släuta ja min saŋg,
  issä väisu ha va ai så laŋg.
  Män um ja ai i värden fa aigä di ti vänn,
  så råkäs vör i himmelen en gaŋg.