Gotlandstoner.se
Uppt. efter snickaren A. Kullberg i Burs.
ai il Ja di vi kumm lä. du mi, flik 76. ti 1. li lil ha ha li lä! Va ai hal gän! gän Va ai il lä. gän up pa täs vänn! tä, pa min söi hal up Min söi gän! söi tä, min
 1. »Naj, aldri ja itt sådänt tal vi hö-hö-höirä.
  Va ha härrn mä mi att göirä?
  Ga han ti mamsällar, nä sum dä bläi kvällar!
  Dä passar, dä passar, dä passar honnom bäst.» —
 2. »Naj, däu skatt bläi mäin fräu, däu läilä tåkkä toukä,
  u i täkk fa lustit akä.
  Däu ska lerä sidar, däu ska bläi min hidar,
  ti hovä, ti hovä, ti hovä ska vö farä.» —
 3. »Naj, aldri ja ti hovä fa-fa-fa-fa-farä,
  män i laggånn vi ja varä,
  för ja ä a fäntä, u ja måstä väntä
  pa Pällä, pa Pällä, pa Pällä än ett år.» —
 4. »Män um da Pällä doir u läggs i gra-gra-gra-vi,
  da bläir däu jå hailt bidragi?
  Um en doir i morgen, fa däu bärä sorgen.
  Gloim Pällä, gloim Pällä, gloim Päll’ u älska mai!» —
 5. »Naj, aldri ja min läilä Pällä, Pällä glöimar,
  fast ni illä honnom döimar.
  Han ha fat mitt järtä, u dä gär mi smärtä
  att hoirä, att hoirä, att härrn älskar mai.»