Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
ga, ti at le ja va dit myn 1. ban, ett 40. mi ou mi skul kle mi sum skul föi u dä. had mi dar fa dar i fran, döt u mou bär jour u dän lar fäl löv, al gröi da gar, dän skou lin u dän jour bär lind up pa häus sitt san dän. di mi vi en läik nar kar man, sum bygg vis sin um bort, nar häu lar fal kull. Gu sum dis tar! bort dar san dn rin fa mis
 1. Di läiknädä mi vi en fåviskar mann,
  sum byggdä sitt häus uppa äisän:
  nä äisän smältar bort, fallar häusä umkull.
  Gu nådä daim, sum far u mour bortmistar!
 2. Di läiknädä mi bäi fäuglar di sma,
  sum byggar sitt bou uppa kvistar:
  nä ein flaugar däit, flöir n annän ifran.
  Gu nådä daim, sum moudri säin bortmistar!