Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
nä, at li rä! Bi sin sta häur ou yg ge Akk lig, 37. na, di väll föi u 1. säi u din go nän din Gud här rä! Lätt jär! Ha fa lit all de tut öi di väl, ak säi, u at däu al oun flöir bi gär. Ja vit far väl. jätt i fräl däin ʃäl! För an dar di till stun nas
 1. Ja knappäst haddä kummä äi di blomstrandä åri,
  ja knappäst haddä hunnä äuti värd’n ti at säi,
  da rann dä mi ’n tagkä så faselit i hågän,
  sum mi skuddä ländä ti spott u ti späi.
  Ja stourä Härrä Gud, fyst va ja däin bräud,
  u sinä yvarträddä ja de ʃauändä Guss bud.