Gotlandstoner.se
Efter änkan Hafström, Dala i Burs. Musiken lär ha begagnats till första valsmelodi på Gotland.
1. ven full Hadd ä kar päi sum läs, gif ta 35. um vill. Täu si nög Män miss si be dä, di bour va sum dåir till. mäi di si dar u för sta nim mä, nä, at för d'n skap sin va kvinn bäg at ik sum kön, up va va rätt. läi sätt, jam pa
 1. Di traks ga ti kännä bäi lagfarnä männ,
  u dissä försäkrä, at de sum nå hänt,
  fanns intä umtalä fran äurgamblä täidar,
  ai häldar nåk annä, sum vart issäs läikä.
  Förmoudlin blai päiku, sum haddä sin dräkt,
  bidragi av kalän, sum si hadd förklet.
 2. Va ska man nå sägä um issä försann,
  at päikar nå gynnä så narrä varann?
  Di ainu nukk säkat fö käleikän läidar,
  di andru fö räikdoum u arbetä sträidar.
  Män iggän kann vitä, va doum di kann fa,
  för kånugen ʃalvar ska döimä di tva.