Gotlandstoner.se

Julvisa

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
dar, gikk t’n gar ti min trät Ja t’nd 13. 168. brou dar dän jaul; fikk ja trät gen da var bygg t’n räum äi kamb niŋg, trät t’n trät t’n trät bygg rar äi var gard, gar niŋ pa äi äi var räum räum t’n vag trät mar; t’n kam vart trät räum, äi gar trät vart t’n räum, Toll räum. toll kar, kör t’n äi vart äi var ban kör gå, vag trät var kå, tar al kap pa par al tar, toll toll var präst, um på, kap bäl tar präs tar vart var toll tä, toll bäl gar pa vart gar niŋ var pän äi kliŋ Äl puŋg. täi kar, puŋ toll gän kluk laŋt där sa häŋ par Näi fran. i re ga gra gull gåŋ la na pa, spit sa tam föi ås kör, ʃau kar, oi å sa gräi i säks, nöi sou nar bör sed, täu gäss, gra ö kel kåk par träi sväin, fämm fäi flag hyns. får,