Gotlandstoner.se

Båtsmansvisa

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
Kals 1. skri Mitt pa pourt. krou tä, Grat 137. in sörg star namn tä, kum ja in in sörg tä, fourt! mar väl ja tä, in kum väl fourt! Grat mar
 1. Haddjöi allä städar, haddjöi allä slott!
  Haddjöi allä tösar, sum mi ha gärt gutt!
 2. Haddjöi allä städar, haddjö allä land!
  Haddjöi allä tösar, sum kännar mitt namn!
 3. Mitt namn dä star skrivä mä P. V. L. S.
  Ja, väisu ha ja diktä, u tösi ha ja fäst.
 4. Va ha ja mäinä hanskar, va ha ja min hatt?
  Va ha ja läilä vännen, sum järt mitt ha tatt?
 5. Ha jär ai laŋŋt bortä, ha jär intä död.
  Ha jär äi säin kinnar så rousendä röd.
 6. Däin skål vill ja drikkä u täŋkä pa di,
  så läŋgä bloudsdrupar jär varmä äi mi.