Gotlandstoner.se

Kvännväisu

Uppt. efter Pettersson-A" class="person">Anna Pettersson, Myrungs i Linde.
nöis jär byggd um a kvänn, sum De nöi. väi ja bi vill gyn 128. siŋ gä, allt 1. u Ain ma ken ai äi hai vär finns ou böi. bad jaul kvän ni jär byggd trum bå; u u mar ald kum is kvän ni ti ga. up ri ja ar int ett pa trour, ja att mair Män för mar;
 1. Män um nå ja haddä min vaitä uppskuren,
  så skuddä ja malä i dagana träi.
  Män nå ha ja varken harvä ällar furä,
  inn dä kummar upp, da jär vattnä föbäi.
   Män uppa ett ar ja int mair förmår etc.
 2. Män värkä jär färdut, u dä ska snat laupä,
  u stainar di liggar uppa ouä gard.
  Drivä jär ai färdut, u nal ska vör kaupä,
  u ʃäglä dä jär badd av äskä u al.
   Män uppa ett ar etc.
 3. Ja väntar min grannä i morgå ska malä,
  ja jär så happlit räddar, att dä intä gar an.
  Män um han bär haddä ett staup brännväin i korgen,
  så’t vör kund fa ta uss en sup äi ou kvann.
   Män da ma arr trou, nä dä ga äi skou,
   att vör da ska ta uss a blundå mä rou.
 4. U vör släppt pa vattnä, u dii gynntä skvalä,
  gikk sinä så ste u slou sedi uppå.
  Da komm där en kal, drakk äut vargum tar.
  Ja trour, att issä kvänni kummar aldri ti ga.
 5. Ja dä va en pokkar pa hals u pa sträupä,
  sum så mikä vatten kundä släukä äi ’n hast.
  Dän kalen han var värdar a läutvälliŋg säupä,
  så’t han kund bläi smallar u de sum en trast.
   Däu falskä täiran, va komst däu ifran,
   sum kundä äi di släukä ouä hailä kvänndamm?