Gotlandstoner.se

Gubben ock gumman

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
va moi, du men: »In gum ben u täs 1. tal Gub u u vi, man 111. sat frögd gam u va in va moi, men.» — ja »Va ja, kann, ja sum sag föst ja di, sum ai män vör komm sam ti lar häl för sid ha ald gät ha, dän u ri. va sum mann.» va däu kvin nä, ja gou U ja! säg För aj
 1. Källiŋgi tou sin svärvädä rukk
  u dorvädä sin mann i pannen:
  »Däu jär så latar sum ’n gammel stukk,
  män rännar läikväl till ’n annen.
  Däit ja bir di ga, då ska däu ju löidä,
  för ja jär jå dän, sum matmour ska haitä.»
 2. Gubben han gikk ej hässelgarden sin
  u skar si dä täu käppar väitä.
  Källiŋgi svärd för läiv u för döid:
  »Ja, daim skatt du ʃälv fa släitä.»
  Dän ainä av aik, dän andrä av lind,
  u’ daim dägdä han pa danekvinnen sin.
 3. Bani di uppa uŋnen kraup,
  u kattar joug undar gröitu.
  Män mitt uppa golvä haldes dä tiŋg
  så skinnfliŋgar flaugdä väggar umkriŋg.
 4. Bounden han gikk si äutum säin dur,
  där möitar han sin grannäs kvinnä.
  »I nat har ja laikt mä källiŋgi mäin,
  så’t bäggä mäinä augå rinnä.»
 5. »Har du laikt mä källiggi däin så i nat,
  så’t bäggä däinä augå rinnä?
  Har ha pälsä upp ditt gamblä töiväskinn,
  så gärd ha sum a ärli kvinnä.
  Så ska var källiŋg gärä bäi sin;
  ja ska u ga haim u gärä så bäi min.»
  För aj-ja! U dä sägdä ha, u dän sid förgät ha aldri.