Gotlandstoner.se
Uppt. efter en person, som önskar vara okänd.
fäs ten ri vart äu ja mann. Ty pä, skräp kann 105. ska 1. jä, ja ald sai ja Um än gen ai säm mar ann. För sannt sum ja hai d’ä Mai jä, ja är tar Fast tatt bäi. ha ai dän hunn släu tä, knafft förr än u and har straks dän av sar skin byk blai. byk sar av blai, skin fast
 1. Ja när vör släutädä huppävalsen
  pa Lassä-synarnäs jaulälaik,
  da komm där en u tou mi um halsen
  u kröistä ti mi, så att ja straik.
  Ja han va riktut i tagi mä mi
  u frågäd sin, lains dä släutäd till.
 2. Ja dä va svårt, män dä blid väll värrä:
  ja fikk mi atar igänn ett fjås,
  män säi dän stakklen dän tou vår Härrä.
  Han va bad räikar u grann gunås.
  Han va så trougen sum läus i haudä,
  u iŋgen vait, va dän stakklen laid.
 3. Så ma ’r trou, ja en gaŋg blai ti mi,
  ja visstä knafft, um ja skuddä trou’t,
  för ʃalvä stassdoktan fräiäd ti mi,
  nä ja va bäi han u söiktä bout.
  Ja han stakk int undar stouln mä dä,
  för säi han frågäd: »Lains star dä till?»